Xiliang Wang, Haifeng Xu, Yujing Tang, Bohao Li, Zebang Xing. “Simulation Research on Urban Traffic Evacuation in Case of Emergency”. Design Engineering, Sept. 2020, pp. 498 -07, doi:10.17762/de.vi.718.