[1]
Xiliang Wang, Haifeng Xu, Yujing Tang, Bohao Li, Zebang Xing, “Simulation Research on Urban Traffic Evacuation in Case of Emergency”, DE, pp. 498 - 507, Sep. 2020.