Xiliang Wang, Haifeng Xu, Yujing Tang, Bohao Li, Zebang Xing (2020) “Simulation Research on Urban Traffic Evacuation in Case of Emergency”, Design Engineering, pp. 498 - 507. doi: 10.17762/de.vi.718.