Xiliang Wang, Haifeng Xu, Yujing Tang, Bohao Li, Zebang Xing. 2020. “Simulation Research on Urban Traffic Evacuation in Case of Emergency”. Design Engineering, September, 498 - 507. https://doi.org/10.17762/de.vi.718.