XILIANG WANG, HAIFENG XU, YUJING TANG, BOHAO LI, ZEBANG XING. Simulation Research on Urban Traffic Evacuation in Case of Emergency. Design Engineering, p. 498 - 507, 30 Sep. 2020.