(1)
Chen Junbin, Tao Huaizhi, Shu Xiaobo, Huang Jinjun, Tian Yuexin. Experimental Study on the Synthesis of Nano Plugging Agent LAT for Shale Water-Based Drilling Fluid. DE 2022, 2753 - 2768.