(1)
Xiliang Wang, Haifeng Xu, Yujing Tang, Bohao Li, Zebang Xing. Simulation Research on Urban Traffic Evacuation in Case of Emergency. DE 2020, 498 - 507.