[1]
Xiliang Wang, Haifeng Xu, Yujing Tang, Bohao Li, Zebang Xing 2020. Simulation Research on Urban Traffic Evacuation in Case of Emergency. Design Engineering. (Sep. 2020), 498 - 507. DOI:https://doi.org/10.17762/de.vi.718.